Author Archives: Harmen Willemse

Goedkeuring Interpretatiedocument No 8

We zijn verheugd u te informeren dat de Minister voor Klimaat en Energie (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) het interpretatiedocument No8 van Better Biomass heeft goedgekeurd binnen het Besluit conformiteitsbeoordeling van vaste biomassa voor energietoepassingen. Deze goedkeuring heeft betrekking op alle biomassacategorieën en heeft een wereldwijde dekking. Het interpretatiedocument No 8 is per 1 februari van toepassing voor alle audits. U vindt dit interpretatiedocument en een ‘red line’ versie op de website onder Huidige certificatiedocumenten.

Formeel zijn ook de interpretatiedocumenten No 6 en 7 goedgekeurd, maar No 8 is het actuele document en vervangt deze voorgaande versies.

Status RED II Erkenning

Op 3 februari heeft de RED II Committee on the Sustainability of Biofuels, Bioliquids and Biomass Fuels een positief advies gegeven over de besluiten om Better Biomass en 12 andere vrijwillige regelingen te erkennen. De Commissie stelt op haar website te verwachten dat de formele goedkeuring en publicatie van deze besluiten tegen het einde van het eerste kwartaal van 2022 zal plaatsvinden.

Herziening Better Biomass

Wij beseffen ons dat door de verschillende goedkeuringsprocedures het interpretatiedocument zeer complex is geworden. Daarom voeren wij dit jaar, na afronding van alle erkenningsprocedures, een herziening uit waarbij het Interpretatiedocument wordt opgenomen in de NTA 8080 reeks en het Better Biomass certificatieschema (NCS 8080).

Approval Interpretation Document No 8

We are pleased to inform you that the Minister for Climate and Energy (Ministry of Economic Affairs and Climate) has approved the Better Biomass interpretation document No8 within the context of: Besluit conformiteitsbeoordeling van vaste biomassa voor energietoepassingen. This approval covers all biomass categories and has worldwide coverage. The interpretation document No 8 is applicable from 1 February for all audits. You will find this interpretation document and a ‘red line’ version on the website under Current certification documents.

Interpretation documents No 6 and 7 have also been formally approved, but No 8 is the current document and supersedes these previous versions.

Status RED II Recognition

On February 3, the RED II Committee on the Sustainability of Biofuels, Bioliquids and Biomass Fuels issued a positive opinion on the decisions to recognize Better Biomass and 12 other voluntary schemes. The Commission states on its website that it expects formal approval and publication of these decisions by the end of the first quarter of 2022.

Better Biomass Revision

We realize that the interpretation document has become very complex due to the different approval procedures. That is why this year, after completion of all accreditation procedures, we are carrying out a revision in which the Interpretation Document is to be  included in the NTA 8080 series and the Better Biomass certification scheme (NCS 8080).