Author Archives: Jarno Dakhorst

Oproep deelname herziening Better Biomass schema als onderdeel van duurzaamheidskader voor biogrondstoffen

Better Biomass is het certificatieschema waarmee de duurzaamheid van biogrondstoffen voor energietoepassingen en biobased producten kan worden aangetoond. Met Better Biomass kan onder meer worden aangetoond dat wordt voldaan aan de wettelijke eisen in het kader van Richtlijn (EU) 2018/2001 (RED II) en Regeling conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen. De Better Biomass schemadocumenten worden herzien. De vele interpretaties worden in NTA 8080 en NCS 8080 geïntegreerd om de bruikbaarheid te vergroten. Ook worden de (niet-wettelijke) duurzaamheidseisen tegen het licht gehouden met het oog op het duurzaamheidskader voor biogrondstoffen.

Better Biomass (NTA 8080) certificatie is sinds 2009 mogelijk. Sindsdien is veel veranderd en zijn de schemadocumenten die certificatie mogelijk maken aangepast om aan te sluiten op het wettelijk kader en op andere inzichten wat als duurzaam geproduceerde biogrondstoffen wordt beschouwd. De laatste edities van NTA 8080-1 met duurzaamheidseisen en NTA 8080-2 met eisen aan ketenbeheer dateren van december 2015. Het document met de spelregels voor certificatie, NCS 8080, dateert van augustus 2018. Door middel van interpretaties die zijn vastgelegd in het Interpretatiedocument, is geborgd dat het Better Biomass schema actueel blijft. Het Interpretatiedocument is een omvangrijk document geworden. Met de herziening van NTA 8080-1:2015, NTA 8080-2:2015 en NCS 8080:2018-08, wordt beoogd om met een schoon interpretatiedocument te beginnen.

Duurzaamheidskader biogrondstoffen

Het gebruik van biogrondstoffen voor energietoepassing is een veel besproken onderwerp. Better Biomass is al van toepassing op biobased producten en omvat een rapportageverplichting op het gebied van grondstofefficiëntie. De SER heeft afgelopen jaar het advies ‘Biomassa in balans. Een duurzaamheidskader voor inzet van biogrondstoffen’ uitgebracht, waar het demissionair kabinet nu werkt aan de uitwerking hiervan. In het recent gepresenteerde ‘Fit for 55’ klimaatpakket van de Europese Commissie, is ook een rol weggelegd voor biogrondstoffen. Hieraan worden strikte voorwaarden gehanteerd bij inzet van (houtige) biomassa voor energie en wordt ingezet op zo hoogwaardig mogelijke toepassing van biogrondstoffen (cascadering). De herziening van het Better Biomass schema beoogt ook om concreet invulling te geven aan een dergelijk duurzaamheidskader.

Deelname aan herziening

Geïnteresseerde partijen kunnen hun belangstelling kenbaar maken via een e-mail aan info@betterbiomass.nl. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Er wordt eerst gewerkt aan de Engelstalig versie van de schemadocumenten om ook experts van andere landen de mogelijkheid te bieden mee te doen aan de herziening. De eerste (online) vergadering is voorzien in september 2021.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Jarno Dakhorst, Better Biomass schemamanager via e-mail info@betterbiomass.nl of telefoon 015 2 690 326.

Call for participation in Better Biomass scheme revision as part of sustainability framework for biobased raw materials

Better Biomass is the certification scheme that can be used to demonstrate the sustainability of biobased raw materials for energy applications and biobased products. Better Biomass can also be used to demonstrate compliance with legal requirements in the framework of Directive (EU) 2018/2001 (RED II) and the Dutch regulation concerning conformity assessment of solid biomass for energy applications. The Better Biomass scheme documents will be revised. The several interpretations will be integrated in NTA 8080 and NCS 8080 to improve user-friendliness. Also the (non-legal) sustainability requirements will be reviewed in view of the sustainability framework for biobased raw materials.

Better Biomass (NTA 8080) certification is possible since 2009. Many changes have occurred since the launch en the scheme documents have been continuously updated to ensure legal compliance and to respond to new insights about what is considered sustainably produced biobased raw materials. The current editions of NTA 8080-1 with sustainability requirements and NTA 8080-2 with chain-of-custody requirements were published in December 2015. The document containing the rules for certification, NCS 8080, was published in Augustus 2018. By using interpretations that are established in the Interpretation Document it is ensured that the Better Biomass scheme remains up to date. The Interpretation Document has become a bulky document. With revising NTA 8080-1:2015, NTA 8080-2:2015 and NCS 8080:2018-08, it is intended to start with an empty Interpretation Document.

Sustainability framework biobased raw materials

The use of biobased raw materials for energy applications is heavily debated. Better Biomass is already applicable for biobased products and include a reporting requirement about the raw material efficiency. In the recently presented ‘Fit for 55’ climate package by the European Commission, the role of biobased raw materials is acknowledged. Strict sustainability requirements are proposed when (woody) biomass is utilized for bioenergy. In addition, high-end valorisation (cascading) of biobased raw materials is promoted. Also in the Netherlands, the government is developing a sustainability framework for biobased raw materials taking into account the recommendations of the SER advisory report ‘Biomass in the balance: A sustainability framework for high-value use of bio-based raw materials’. The Better Biomass scheme revision also intends to provide concrete building blocks to support such a sustainability framework.

Participation in revision

Interested parties can express their interest to take part in the revision by sending an e-mail to info@betterbiomass.nl. Participation is free of charge. The working group will develop first the English version of the documents, which will be translated to Dutch after final text has been agreed. The (online) kick-off meeting is anticipated in September 2021.

For more information, contact Jarno Dakhorst, Better Biomass scheme manager, by e-mail info@betterbiomass.nl or telephone +31 15 2 690 326.

Better Biomass ontvangt positieve beoordeling om naleving van RED II aan te tonen

De Europese Richtlijn (EU) 2018/2001 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (ook bekend onder RED II) is op 1 juli 2021 van kracht geworden. Deze richtlijn bevat duurzaamheidscriteria zoals vastgelegd in artikelen 29(2) tot en met (7) en (10), drempelwaarden voor broeikasgasemissiereductie zoals vastgelegd in artikel 25(2), en eisen aan het massabalanssysteem zoals vastgelegd in artikelen 30(1) en 30(2). Bedrijven actief op het gebied van biobrandstoffen, vloeibare biomassa en/of biomassabrandstoffen (vaste en gasvormige biomassa) moeten voldoen aan deze wettelijke eisen.

Better Biomass heeft een positieve technische beoordeling van de Europese Commissie. Dit betekent dat bedrijven met een Better Biomass certificaat kunnen aantonen dat ze voldoen aan de relevante RED II vereisten, zodat hun biobrandstoffen, vloeibare biomassa en/of biomassabrandstoffen in aanmerking komen om mee te tellen in het vaststellen van de (nationale) hernieuwbare energiedoelstelling. De Europese Commissie erkent momenteel officiëel geen vrijwillige schema’s in het kader van Richtlijn (EU) 2018/2001 in afwachting van de afronding van de Uitvoeringswet met regels om duurzaamheids- en broeikasgasemissiereductiecriteria en criteria voor laag-risico indirect landgebruiksverandering te verifiëren (naar verwachting eind 2021). In de tussentijd kunnen bedrijven gebruik blijven maken van Better Biomass om wettelijke naleving aan te tonen.

Better Biomass start een volledige herzieningsproces van haar schema op om het Interpretatieddocument te integreren in de bijbehorende schemadocumenten (ofwel NTA 8080-1, NTA 8080-2 en NCS 8080) om de gebruiksvriendelijkheid en praktische toepasbaarheid te vergroten, alsook om de (niet-wettelijke) duurzaamheidscriteria tegen het licht te houden om hoogwaardige toepassing van biogrondstoffen te stimuleren als onderdeel van de uitrol van de (ciruclaire) bio-economie en ter ondersteuning van het ‘Fit for 55’ pakket.

Better Biomass receives positive assessment to demonstrate RED II compliance

The European Directive (EU) 2018/2001 on the promotion of the use of energy from renewable sources (also known as RED II) has become effective from 1 July 2021. This directive also contains sustainability criteria as set out in Articles 29(2) to (7) and (10), greenhouse gas emissions savings thresholds as set out in Article 25(2), and mass balance system requirements as set out in Articles 30(1) and 30(2). Economic operators active in the field of biofuels, bioliquids and/or biomass fuels (solid and gaseous biomass) shall comply with the aforementioned legal requirements.

Better Biomass has received a positive technical assessment from the European Commission. This means that economic operators with a Better Biomass certificate can demonstrate that they comply with the relevant RED II requirements, so that their biofuels, bioliquids or biomass fuels qualify for being taken into account in determining the (national) renewable energy target. To date, the European Commission doesn’t officially recognize voluntary schemes in the framework of Directive (EU) 2018/2001 pending finalizing the Implementing Act on rules to verify sustainability and greenhouse gas emissions saving criteria and low indirect land-use change-risk criteria (expected by the end of 2021). Meanwhile economic operators can use Better Biomass to remain legal compliant.

Better Biomass will initiate a full revision process of its scheme by incorporating the Interpretation Document in the related scheme documents (i.e. NTA 8080-1, NTA 8080-2 and NCS 8080) to enhance user-friendliness and practicability, and by reviewing the (non-legal) sustainability criteria to promote high-end valorization of biobased raw materials as part of the deployment of the (circular) bioeconomy and in support of the ‘Fit for 55’ climate package.

Interpretatiedocument Nr 6 gepubliceerd met oog op RED II

De Europese Richtlijn (EU) 2018/2001 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (ook bekend onder RED II) is op 1 juli 2021 van kracht geworden. Deze richtlijn vervangt Richtlijn 2009/28/EG (ook bekend onder RED I) en Richtlijn (EU) 2015/1513 (ook bekend onder ‘ILUC Directive’). Organisaties die opereren binnen de werkingssfeer van RED II moeten vanaf die datum voldoen aan de duurzaamheidscriteria zoals vastgelegd in artikelen 29(2) tot en met (7) en (10), de drempelwaarden voor broeikasgasemissiereductie zoals vastgelegd in artikel 25(2), en het massabalanssysteem zoals vastgelegd in artikelen 30(1) en 30(2) in Richtlijn (EU) 2018/2001.

Better Biomass, evenals verscheidene andere vrijwillige regelingen, zit in het proces om te worden erkend door de Europese Commissie om aan te tonen te voldoen aan de voornoemde wettelijke eisen. Als onderdeel van dit erkenningsproces heeft Better Biomass de schemadocumenten bijgewerkt, in het bijzonder haar interpretatiedocument die de interpretaties behandeld voor afstemming op de RED II eisen en de daaraan gerelateerde conformiteitsbeoordelingsactiviteiten. Interpretatiedocument Nr 6 is op 1 juli 2021 gepubliceerd om Better Biomass certificaathouders te ondersteunen om ‘RED II proof’ te worden. Better Biomass certificaathouders hebben hierover bericht ontvangen dat ook een RED II impactbeoordeling omvat. Aangezien Better Biomass voornamelijk wordt gebruikt door organisaties die reststromen inzamelen, verwerken, verhandelen en/of valoriseren wordt de impact in de meeste gevallen als beperkt beschouwd.

Better Biomass heeft nagenoeg de technische beoordeling als onderdeel van het erkenningsproces afgerond. De laatste openstaande punten komen aan bod in Interpretatiedocument Nr 7. Nadat deze technische beoordeling is afgerond, wordt het volledig pakket aan schemadocument bij de Europese Commissie ingediend om de formele erkenning op te starten. Parallel hieraan zal Better Biomass de formele herzieningsprocedure voor NTA 8080-1:2015, NTA 8080-2:2015 en NCS 8080:2018-08 opstarten om de laatste versie van het Interpretatiedocument te integreren in deze schemadocumenten. Deze integration zal de eenduidigheid van de eisen verbeteren en de toepasbaarheid van de schemadocumenten vergroten. De herziening wordt ook aangegrepen om andere duurzaamheidsaspecten die niet zijn gedekt door RED II te beoordelen als ook ander toepassingen zoals bio-based materialen en producten en cascadering om hoogwaardige toepassingen te stimuleren. Belanghebbenden kunnen aan dit herziengsproces deelnemen door hun interesse kenbaar te maken per e-mail aan info@betterbiomass.nl.

Interpretation document Nr 6 published in view of RED II

The European Directive (EU) 2018/2001 on the promotion of the use of energy from renewable sources (also known as RED II) has become effective from 1 July 2021. This directive supersedes Directive 2009/28/EC (also known as RED I) and Directive (EU) 2015/1513 (also known as ILUC Directive). Organisations operating within the framework of RED II shall comply with the sustainability criteria set out in Articles 29(2) to (7) and (10), the greenhouse gas emissions savings thresholds set out in Article 25(2), and the mass balance system set out in Articles 30(1) and 30(2) in Directive (EU) 2018/2001 from that date.

Better Biomass, together with several other voluntary schemes, is in the process to become recognised by the European Commission to demonstrate compliance with the aforementioned legal requirements. As part of this recognition process, Better Biomass has updated the scheme documents, particularly its Interpretation document addressing the interpretations reflecting the RED II requirements and the related conformity assessment activities. Interpretation document Nr 6 has been published on 1 July 2021 to support Better Biomass certificate holders to become ‘RED II proof’. Better Biomass certificate holders have received a communication about this, which includes an impact assessment of RED II. As Better Biomass is mainly used by organisations that collect, process, trade and / or valorise residues and waste, the impact is considered limited in most cases.

Better Biomass is close to finalise the technical assessment as part of the recognition process. The last outstanding issues will be addressed in Interpretation document Nr 7. After concluding this technical assessment, the full package of scheme documents will be submitted to the European Commission to initiate the formal recognition. In parallel, Better Biomass will initiate the formal revision procedure for NTA 8080-1:2015, NTA 8080-2:2015 and NCS 8080:2018-08 in which the last version of the Interpretation document will be integrated in these scheme documents. This integration will improve the unambiguity of the requirements and enhance the applicability of the scheme documents. The revision will also address the other sustainability aspects that are not covered by RED II as well as other applications like bio-based materials and products and cascading to support high-end valorisation options. Interested parties to join this revision process can indicate their interest by sending an e-mail to info@betterbiomass.nl.

Geactualiseerde Better Biomass schemadocumenten goedgekeurd in kader van SDE+ subsidie

De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft de geactualiseerde Better Biomass schemadocumenten  goedgekeurd binnen het Besluit conformiteitsbeoordeling van vaste biomassa voor energietoepassingen. Deze goedkeuring heeft betrekking op alle biomassacategorieën en heeft een wereldwijde dekking.

De geactualiseerde schemadocumenten betreffen Interpretatiedocument N⁰ 5 en Handboek NEN schemabeheer versie 7.1. Met de goedkeuring van Interpretatiedocument N⁰ 5 is de kwestie met betrekking tot de kruisverwijzingen tussen de NTA 8003:2017 classificatie van biomassa en de biomassacategorieën gehanteerd in voornoemd besluit opgelost door de tabel met kruisverwijzingen te vervangen met een verwijzing naar “Leidraad biomassa classificeren: categorieën en NTA 8003 codes binnen de SDE+ – Handreiking voor energieproducenten en conformiteitsbeoordelingsinstanties” die beslisbomen bevat en verwijzingen geeft naar de classificatie zoals toegepast in NTA 8003:2017. Aangehecht is een versie van Interpretatiedocument N⁰ 5 met de wijzingen gemarkeerd ten opzichte van voorgaande versie. Verder heeft NEN Schemabeheer de algemene procedures bijgewerkt om te voldoen aan de eisen in NTA 8813:2017, Eisen aan ontwikkeling en beheer van schema’s voor conformiteitsbeoordeling door onafhankelijke schemabeheerders.

Better Biomass kan worden gebruikt als certificatieschema om aan te tonen te voldoen aan de duurzaamheidscriteria voor vaste biomassa voor energietoepassingen zoals overeengekomen onder het Energieakkoord. Dit bewijs van conformiteit is belangrijk om in aanmerking te komen voor SDE+ subsidie. Meer informatie over de SDE+ regeling is beschikbaar op de website van RVO.nl.

Updated Better Biomass scheme documents approved in framework of SDE+ subsidy scheme

The Dutch Minister of Economic Affairs and Climate Policy has approved the updated Better Biomass scheme documents in the framework of the Decree conformity assessment of solid biomass for energy applications. This approval applies to all biomass categories and has as global coverage.

The updated scheme documents concern Interpretation document N⁰ 5 and NEN Scheme management manual version 7.1. With the approval of Interpretation document N⁰ 5, the issue with respect to cross-referencing between the NTA 8003:2017 classification of biomass and the biomass categories used in aforementioned decree has been resolved by replacing the cross-reference table with a reference to “Leidraad biomassa classificeren: categorieën en NTA 8003 codes binnen de SDE+ – Handreiking voor energieproducenten en conformiteitsbeoordelingsinstanties”, which contains decision trees and provides links to the classification applied in NTA 8003:2017. Attached is a version of Interpretation document N⁰ 5 marking the changes compared to the previous version. Furthermore, NEN Scheme management has updated their general procedures to conform to the requirements in NTA 8813:2017, Requirements for development and management of conformity assessment schemes by independent scheme owners [in Dutch].

Better Biomass can be used as certification scheme to demonstrate compliance with the Dutch sustainability criteria for solid biomass for energy applications as agreed within the Dutch Energy Agreement. This proof of compliance is important to qualify for the subsidy scheme ‘SDE+’. More information about this subsidy scheme is available at the website of the Netherlands Enterprise Agency (RVO.nl).

Exemption rules for NEN schemes in connection with Corona

As a result of measures taken by governments and organizations worldwide to curb the spread of the coronavirus, not all conformity assessment activities can proceed as planned for a period of time. The manner in which the Dutch Accreditation Council (RvA) deals with the current situation is described in document RvA-T051, which is in accordance with IAF ID3:2011.

NEN applies the rules of RvA-T051 (version 3, last update: 2020-03-22) for the schemes under its management. The rules apply to both schemes that are carried out under RvA accreditation and to schemes where this is not (yet) the case. This document contains a summary and explanation of these rules. Where necessary, for specific schemes, the rules are supplemented with additional process agreements. The rules apply as long as the measures related to the coronavirus as taken by governments and organizations are in place with a maximum period of six months. After this period, new rules will be introduced, if necessary.

Definition of extraordinary circumstances

The definition used in document RvA-T051 and IAF ID3:2011 is the following:

Extraordinary event or circumstance

A circumstance beyond the control of the organization, commonly referred to as “Force Majeure” or “act of God”. Examples are war, strike, riot, political instability, geopolitical tension, terrorism, crime, pandemic, flooding, earthquake, malicious computer hacking, other natural or man-made disasters.
(Source: IAF ID 3:2011)

Exemption rules

Initial certification and scope extensions

During the period in which normal working methods, including (practical) exams and on-site auditing, are not possible due to extraordinary events or circumstances, a full initial certification or scope extension is only possible if the conformity assessment activities can be carried out fully and properly.

Recertification and surveillance audits

If a recertification or surveillance audit cannot be carried out or cannot be fully carried out as a result of the measures, the deadline for completing the issuing of the new certificate or the surveillance audit may be postponed within a period up to six months at the maximum. This will give conformity assessment bodies the opportunity to postpone audits, (practical) exams and, if relevant, site visits. The following requirements apply for granting an extension:

 • Postponement is only permitted temporarily, as long as the regulation in this document is effective and if there is really no other option.
 • NEN shall be informed about the granted extension for each certificate holder concerned to maintain the certificate register.
 • The deferral period is kept to a minimum and recertification or surveillance audits should be scheduled as soon as possible once relaxation of the measures allows this.
 • In the case of recertification, the initial date of validity of the certificate shall be taken to extend the validity of the new certificate with a new term. The validity of this new certificate will therefore be shorter.
 • In the case of a surveillance audit, the terms for the next surveillance audit will be unchanged, i.e. they remain linked to the date of issue of the certificate, which can result in a faster sequence of surveillance audits.
 • If the 6-month deferral period is exceeded, the certificate will expire.

Alternative audit methods

Remote assessment

NEN can give permission to allow remote assessment for certification schemes where remote assessment (or remote auditing) is not standard practice. In that case, remote assessment is only permitted temporarily, as long as this regulation is effective and if there is really no other option.

The requirements of IAF MD 4:2018 apply to conducting remote assessments, with the following (additional) requirements:

 • The organization subject to the remote assessment shall agree in advance including about how the assessment will be carried out.
 • NEN shall be informed about the intention of a conformity assessment body to carry out remote assessments for a specific scheme.
 • The remote assessments should be carried in accordance with the original audit programme wherever possible.
 • Observations of locations and / or (behaviour of) operational employees / activities cannot be carried out remotely.
 • Interviews of functions where (behavioural) observation are not relevant, for example “office functions” such as management, HR, calculation, can be carried out remotely.
 • The interview shall take place through a secure connection, such as MS Teams or Skype, where there is both an audio and a video connection, so that the auditor(s) and the auditee can clearly hear and see each other regarding verbal and non-verbal communication.
 • The conformity assessment body shall keep a complete record of actions and deviations from the established certification programme, together with the justification of the decisions about the actions taken. In the case a scheme is not under supervision of the RvA, this information shall be made available to NEN for inspection upon request.

Exemption rules for ‘RED compliance’

The European Commission has informed all owners of recognised voluntary schemes within the framework of Directive 2009/28/EC about the following:

By recertification audits, we specifically mean audits following requests for renewal of certification in the case when an economic operator has already been certified under the voluntary scheme to which the request is addressed but the certificate has recently expired [expired from the 1st of March 2020]/ or is due to expire soon. By surveillance audits, we specifically mean scheduled audits that are carried out between the date of initial audit and the date of the end of validity of the certificate.

Due to the exceptional circumstances resulting from the COVID19 outbreak, we have extended the possibility for recertification and surveillance audits to be conducted remotely by certification bodies if this is possible. This is valid for all regions word-wide. We will allow this exception until the 1st of July 2020. If remote audits are themselves not possible, for instance due to unavailability of auditors, then we will accept the extension of the validity of certificates expired since the 1st of March 2020 up to and including the 1st of July 2020.

After the 1st of July 2020, certification bodies will be required to complement remote audits conducted during the period up to that date with the on-site audits that would have normally been carried out, or to conduct audits (in the case when no audits could be conducted) in line with the usual requirements, within a period of three months.

We will continue to review the situation in due course.

More information

For more information about these exceptions, send an e-mail to schemabeheer@nen.nl. For other information about scheme management, visit nen.nl/certificatie (in Dutch).

Better Biomass contributes to Webinar CO2 performance of bioenergy

The Dutch association for bio-energy, Platform Bio-Energie, will organise its first webinar on 27 March 2020. Theme of this webinar is CO2 performance of bioenergy. The determination of the CO2 performance is an important aspect to assess the sustainability of biomass. When valorising biomass for energy applications, a significant saving of greenhouse gas emissions compared to the fossil reference shall be accomplished to qualify for sustainable biomass.

Jarno Dakhorst, Better Biomass scheme manager, is one of the contributors to this webinar. He will give an explanation about the greenhouse gas calculation methodologies within the Better Biomass scheme and the chain-of-custody requirements with respect to CO2 related information, to ensure that the end user can calculate the overall CO2 performance to assess whether this meets the minimum requirements for sustainably produced biomass.

More information about this webinar is available at the website of Platform Bio-Energie (in Dutch).