Better Biomass heeft bijgewerkte classificatie van biomassa gepubliceerd

2019-04-07

Better Biomass maakt gebruik van NTA 8003 om de biomassacategorieën te classificeren die als reststroom (ook aangehaald als ‘residuen en afval’) mogen worden beschouwd. Reststomen hoeven alleen maar te voldoen aan een selectie van duurzaamheidseisen op basis van een op risico-gebaseerde benadering (bijv. geen [indirect] landgebruiksverandering), waarmee ze een geschikte biomassabron vormen voor energietoepassingen en biobased producten. De classificatie van biomassa wordt beschreven in NTA 8080-1:2015, Bijlage D door te verwijzen naar NTA 8003:2008. Intussen is deze uitgave vervangen door NTA 8003:2017. De huidige uitgave van NTA 8003 heeft verscheidene nieuwe biomassacategorieën geïntroduceerd, daar waar andere biomassacategorieën zijn verwijderd of gewijzigd, om in te spelen op marktontwikkelingen.

Sinds 1 januari 2019 maken ook autoriteiten gebruik van NTA 8003:2017 in plaats van NTA 8003:2008. Ook om deze reden is geconcludeerd dat de Better Biomass schemadocumenten behoorden te worden bijgewerkt. In Interpretatiedocument N° 4, gepubliceerd op 1 april 2019, is de classificatie volgens NTA 8003:2017 geïntroduceerd. De herziene categorisatie is besproken tijdens een bijeenkomst met belanghebbenden en is goedgekeurd door de Better Biomass schemabeheercommissie. Input voor de bijeenkomst met belanghebbenden was een impactbeoordeling die de veranderingen en de mogelijke consequenties beschreef. Tijdens de bijeenkomt is ook overeengekomen dat deze impactbeoordeling publiek beschikbaar zou worden gemaakt. NTA 8003:2017 is kosteloos beschikbaar via de website van NEN .

Better Biomass certificaathouders die worden beoordeeld binnen de reikwijdte van Richtlijn 2009/28/EG (Richtlijn Hernieuwbare Energie / RED) of Regeling conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen moeten voldoen aan de biomassa-indeling zoals vastgelegd in betreffende regelgeving. Het Interpretatiedocument bevat informatieve kruistabellen om de wettelijke classificatie te linken aan de classificatie volgens NTA 8003:2017.