Tools en databases

Deze pagina geeft links naar praktische tools en databases die de implementatie van de Better Biomass duurzaamheidseisen en eisen aan de handelsketen ondersteunen. De pagina’s waarnaar wordt verwezen zijn in het Engels.

Broeikasgasemissies

BKG BEREKENING BIOBRANDSTOFFEN

BioGrace I
BioGrace I is een uitgebreide, gebruiksvriendelijke tool voor berekeningen van de emissies van broeikasgassen (BKG). De tool is gebaseerd op Excel en omvat de standaardwaarden, gedetailleerde rekenregels en een handleiding. Bezoek de BioGrace I website.

BKG BEREKENING ELEKTRICITEIT, WARMTE EN KOUDE

BioGrace II
BioGrace II is gericht op berekeningen van de emissie van broeikasgassen (BKG) voor elektriciteit, warmte en koude vervaardigdd uit biomassa in de hele Europese Unie te harmoniseren. Bezoek de BioGrace II website.

Concurrentie met voedsel en lokale toepassingen van biomassa

‘INDIRECT LAND-USE CHANGE (ILUC) LOW RISK’

LIIB-certificatiemodule
De ‘Low Indirect Impact Biofuel’ (LIIB) certificatiemodule geeft een praktische en kostenefficiënte methode voor bedrijven, beleidsmakers en certificatieschema’s die de productie van biobrandstoffen met een laag risico op indirect landgebruiksverandering (ILUC) willen stimuleren. De methode bevat gedetailleerde ILUC-mitigatiebenaderingen voor vier verschillende oplossingsrichtingen die in het veld zijn getest en gecontroleerd door middel van internationale pilots. De oplossingsrichtingen zijn de teelt van biomassa op voorheen ongebruikt land, additionele vergroting van de productiviteit, integreren van bestaande land- of bosbouw met additionele biomassaproductie en gebruik van afval- en reststromen, die voorheen geen andere toepassing hadden. Bezoek de LIIB-certificatiemodule website.

Biodiversiteit

BIODIVERSITEIT HOTSPOTS

Conservation International – Biodiversity Hotspots
Over de hele wereld komen 35 gebieden in aanmerking als hotspots. Deze gebieden vertegenwoordigen slechts 2,3% van het landoppervlak van de aarde, maar ze herbergen meer dan de helft van de endemische plantensoorten wereldwijd – dat wil zeggen soorten die nergens anders te vinden zijn – en bijna 43% van de vogels, zoogdieren, reptielen en amfibieën die als endemische soorten zijn aangemerkt. Bezoek de Biodiversity Hotspots website.

VOGEL- EN BIODIVERSITEITSGEBIEDEN

BirdLife Important Bird and Biodiversity Areas
De functie van de BirdLife ‘Important Bird and Biodiversity Area’ (IBA) programma is het identificeren, beschermen en beheren van een netwerk van gebieden die belangrijk zijn voor de op lange termijn levensvatbaarheid zijn van natuurlijk voorkomende vogelpopulaties, kijkend naar de geografische verscheidenheid van die vogelsoorten waarvoor een gebiedsgerichte aanpak passend is. Bezoek de Important Bird and Biodiversity Areas website.

ECOREGIO’S

Lijst van ecoregio’s
De ‘Global Ecoregions’ is een op wetenschap gebaseerde wereldwijde ranglijst van de biologisch gezien meest opmerkelijke aardse, zoetwater en mariene habitats op aarde. Het voorziet in een kritische blauwdruk voor het behoud van biodiversiteit op een wereldwijde schaal. Bezoek de website met lijst van ecoregio’s.

GEBIEDEN MET HOGE BIODIVERSITEITSWAARDEN

HCV Resource Network
De ‘HCV Resource Network’ streeft ernaar om uiterst belangrijke ecologische, sociale en culturele waarden te identificeren, onderhouden en verbeteren door het samenbrengen van belanghebbenden en ze te helpen om consequent gebruik te maken van de ‘High Conservation Value’ aanpak. Bezoek de HCV Resource Network website.

GEÏNTEGREERDE BIODIVERSITEITSBEOORDELING

IBAT for Business
De ‘Integrated Biodiversity Assessment Tool’ (IBAT) is de toegangspoort tot betrouwbare informatie en tools die nodig zijn om weloverwogen beslissingen te nemen over het risico van de biodiversiteit en om verslag uit te brengen over de milieuprestatie. Gebruikers moeten zich abonneren om toegang tot de tool te krijgen. Bezoek de IBAT for Business website.

EXOTEN

Global Invasive Species Database
De ‘Global Invasive Species Database’ (GISD) is een gratis, online doorzoekbare bron van informatie over uitheemse en invasieve soorten die een negatieve invloed hebben op de biodiversiteit. De GISD beoogt het publieke bewustzijn over invasieve soorten te vergroten en effectieve preventie- en beheeractiviteiten te ondersteunen door het verspreiden van kennis en ervaring van specialisten onder een breed wereldwijd publiek. Het richt zich op invasieve uitheemse soorten (exoten) die de inheemse biodiversiteit en natuurgebieden bedreigen en het heeft betrekking op alle taxonomische groepen van micro-organismen tot dieren en planten. Bezoek de Global Invasive Species Database website.

BESCHERMDE GEBIEDEN

World Database on Protected Areas
The ‘World Database on Protected Areas’ is een basisdataset voor besluitvorming aangaande behoud. Het bevat belangrijke informatie van nationale overheden, non-gouvernementele organisaties, academische instellingen, secretariaten van internationale biodiversiteitsconventies en vele anderen. Het wordt gebruikt voor de ecologische gap analyse, voor de milieu-impactanalyse en in toemenende mate voor besluitvorming in de private sector. Bezoek de World Database on Protected Areas website.

Bodem

EFFECT VAN BIO-ENERGIE OP BODEMKWALITEIT

BioESoil
De tool BioESoil is ontwikkeld door Wageningen Environmental Research (Alterra) en CLM om de effecten van bio-energie op de bodemkwaliteit te beoordelen. De tool houdt rekening met de afvoer van nutriënten bij de productie van bio-energie, met het potentiële rendement van voedingsstoffen en effecten op organische stof in de bodem. De tool werd ontwikkeld om een eenvoudig te gebruiken interface te hebben dat geschikt is op grote en kleine schaal voor gebruikers en producenten van bio-energie. Bezoek de BioESoil website.

Water

WATERBESCHIKBAARHEID

Watervoetafdruk
Het ‘Water Footprint Network’ is opgericht om ‘s werelds watercrises op te lossen door het bevorderen van eerlijk en slim gebruik van water. Het is een dynamisch, wereldwijd netwerk dat innovatie drijft en tot inspiratie leidt voor de veranderingen die iedereen moet maken om zoet water eerlijk te delen met alle mensen om welvarende gemeenschappen en natuurlijke diversiteit in stand te houden. Bezoek de Water Footprint Network website.

Welzijn

CULTUREEL ERFGOED

Werelderfgoedlijst
De wereldwijde strategie voor een representatieve, evenwichtige en geloofwaardige werelderfgoedlijst werd gelanceerd door de World Heritage Committee. Het doel is om ervoor te zorgen dat de lijst ‘s werelds culturele en natuurlijke diversiteit van uitzonderlijke universele waarde weerspiegelt. Bezoek de website met de werelderfgoedlijst.