Certificatie

Organisaties die willen aantonen dat de biomassa die zij produceren, verwerken, verhandelen of gebruiken duurzaam is, doen dit aan de hand van een Better Biomass-certificaat. Het proces dat doorlopen dient te worden voor het behalen van dit certificaat, staat uitgewerkt in het stappenplan. Certificatieaudits worden uitgevoerd door certificatie-instellingen die een overeenkomst hebben gesloten met NEN. Better Biomass erkent momenteel geen andere duurzaamheidcertificaten als zijnde gelijkwaardig. Binnen de reikwijdte van Richtlijn (EU) 2018/2001, Better Biomass erkent de vrijwillige schema’s en nationale schema’s ontwikkeld en erkend door de Europese Commissie om aan te tonen te voldoen aan de duurzaamheidscriteria zoals opgenomen in Artikelen 29(2) tot en met (7) en (10), en de broeikasgasemissiereductie drempelwaarden zoals opgenomen in Artikel 25(2) in deze Richtlijn.

CERTIFICATIEDOCUMENTEN

Eisen en certificatieregels
Kom meer te weten over de duurzaamheidseisen en eisen aan de handelsketen voor het Better Biomass-certificaat en over de ‘spelregels’ voor certificatie in het gedeelte over certificatiedocumenten.