Achtergronddocumenten

Deze pagina geeft links naar achtergronddocumenten die zijn opgenomen in NTA 8080 en kunnen worden gebruikt bij het implementeren van de Better Biomass duurzaamheidseisen en eisen aan de handelsketen.

Normen

 • EN 16214-1 + Amd 1, Duurzaamheidscriteria voor de productie van biobrandstoffen en vloeibare biomassa voor energietoepassingen – Principes, criteria, indicatoren en verificatoren – Deel 1: Terminologie
 • CEN/TS 16214-2, Duurzaam geproduceerde biomassa voor energietoepassingen – Principes, criteria, indicatoren en verificatoren voor biobrandstoffen en vloeibare biomassa – Deel 2: Conformiteitsbeoordeling met inbegrip van handelsketen en massabalans
 • EN 16214-3 + Amd 1, Duurzaamheidscriteria voor de productie van biobrandstoffen en vloeibare biomassa voor energietoepassingen – Principes, criteria, indicatoren en verificatoren – Deel 3: Biodiversiteit en milieuaspecten gerelateerd aan natuurbeschermingsdoeleinden
 • EN 16214-4 + Amd 1, Duurzaam geproduceerde biomassa voor energietoepassingen – Principes, criteria, indicatoren en verificatoren voor biobrandstoffen en vloeibare biomassa – Deel 4: Berekeningsmethoden van de broeikasgasemissiebalans door gebruik van een levenscyclusanalyse
 • EN 16575, Biobased producten – Woordenlijst
 • EN 16640, Biobased producten – Bepaling van het biobased koolstofgehalte van producten met behulp van de koolstofdateringsmethode
 • CEN/TR 16721, Bio-based producten – Overzicht van methoden voor het bepalen van de bio-basedgehalte
 • EN 16760, Bio-based producten – Levenscyclusanalyse
 • EN 16785-1, Bio-based producten – Bio-based gehalte – Deel 1 – Bepaling van het bio-based gehalte met gebruik van koolstofdatering en elementenanalyse
 • EN 16785-2, Bio-based producten – Bio-based gehalte – Deel 2: Bepaling van het bio-based gehalte met gebruik van de ‘material balance’ methode
 • ISO 13065, Duurzaamheidscriteria voor bio-energie
 • ISO 14001, Milieumanagementsystemen – Eisen met richtlijnen voor gebruik
 • ISO 14064-1, Broeikasgassen – Deel 1: Specificatie met richtlijnen voor kwantificering en verslaglegging van broeikasgasemissies en -verwijdering op bedrijfsniveau
 • ISO/IEC 17021-1, Conformiteitsbeoordeling – Eisen voor instellingen die audits en certificatie van managementsystemen leveren – Deel 1: Eisen
 • ISO 19011, Richtlijnen voor het uitvoeren van audits van managementsystemen
 • ISO 26000, Richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties
 • NTA 8003:2008, Classificatie van biomassa voor energietoepassing
 • NTA 8003:2017, Classificatie van biomassa voor energietoepassing

Wet- en regelgeving en onderliggende documenten

 • Besluit 2010/335/EU van 10 juni 2010 betreffende richtsnoeren voor de berekening van de terrestrische koolstofvoorraden voor de doeleinden van bijlage V van Richtlijn 2009/28/EG
 • COM(2010)11, Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement betreffende de duurzaamheidseisen voor het gebruik van vaste en gasvormige biomassa bij elektriciteitsproductie, verwarming en koeling
 • Mededeling van de Commissie over de praktische tenuitvoerlegging van de duurzaamheidsregeling van de EU voor biobrandstoffen en vloeibare biomassa en over boekingsregels voor biobrandstoffen (2010/C 160/02)
 • Note on the conducting and verifying actual calculations of GHG emission savings – Version 2.0, European Commission DG Energy, reference: BK/abd/ener.c.1(2017)2122195
 • Regeling conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen
 • Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna
 • Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG
 • Richtlijn 2009/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de geologische opslag van kooldioxide en tot wijziging van Richtlijn 85/337/EEG van de Raad, de Richtlijnen 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG en 2008/1/EG en Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad
 • Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand
 • Richtlijn (EU) 2015/1513 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 tot wijziging van Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en dieselbrandstof en tot wijziging van Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen
 • Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen
 • Solid and gaseous bioenergy pathways: input values and GHG emissions – Calculated according to methodology set in COM(2010) 11 and SWD(2014) 259, European Commission, Joint Research Centre, Institute for Energy and Transport, 2014
 • SWD(2014) 259, Commission staff working document – State of play on the sustainability of solid and gaseous biomass used for electricity,heating and cooling in the EU
 • Verordening (EU) nr. 1307/2014 van de Commissie van 8 december 2014 houdende vaststelling van de criteria en geografische grenzen van graslanden met grote biodiversiteit voor de doeleinden van artikel 7 ter, lid 3, onder c), van Richtlijn 98/70/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en artikel 17, lid 3, onder c), van Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen

Rapporten en andere documentatie