Interpretatiedocument Nr 6 gepubliceerd met oog op RED II

2021-07-01

De Europese Richtlijn (EU) 2018/2001 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (ook bekend onder RED II) is op 1 juli 2021 van kracht geworden. Deze richtlijn vervangt Richtlijn 2009/28/EG (ook bekend onder RED I) en Richtlijn (EU) 2015/1513 (ook bekend onder ‘ILUC Directive’). Organisaties die opereren binnen de werkingssfeer van RED II moeten vanaf die datum voldoen aan de duurzaamheidscriteria zoals vastgelegd in artikelen 29(2) tot en met (7) en (10), de drempelwaarden voor broeikasgasemissiereductie zoals vastgelegd in artikel 25(2), en het massabalanssysteem zoals vastgelegd in artikelen 30(1) en 30(2) in Richtlijn (EU) 2018/2001.

Better Biomass, evenals verscheidene andere vrijwillige regelingen, zit in het proces om te worden erkend door de Europese Commissie om aan te tonen te voldoen aan de voornoemde wettelijke eisen. Als onderdeel van dit erkenningsproces heeft Better Biomass de schemadocumenten bijgewerkt, in het bijzonder haar interpretatiedocument die de interpretaties behandeld voor afstemming op de RED II eisen en de daaraan gerelateerde conformiteitsbeoordelingsactiviteiten. Interpretatiedocument Nr 6 is op 1 juli 2021 gepubliceerd om Better Biomass certificaathouders te ondersteunen om ‘RED II proof’ te worden. Better Biomass certificaathouders hebben hierover bericht ontvangen dat ook een RED II impactbeoordeling omvat. Aangezien Better Biomass voornamelijk wordt gebruikt door organisaties die reststromen inzamelen, verwerken, verhandelen en/of valoriseren wordt de impact in de meeste gevallen als beperkt beschouwd.

Better Biomass heeft nagenoeg de technische beoordeling als onderdeel van het erkenningsproces afgerond. De laatste openstaande punten komen aan bod in Interpretatiedocument Nr 7. Nadat deze technische beoordeling is afgerond, wordt het volledig pakket aan schemadocument bij de Europese Commissie ingediend om de formele erkenning op te starten. Parallel hieraan zal Better Biomass de formele herzieningsprocedure voor NTA 8080-1:2015, NTA 8080-2:2015 en NCS 8080:2018-08 opstarten om de laatste versie van het Interpretatiedocument te integreren in deze schemadocumenten. Deze integration zal de eenduidigheid van de eisen verbeteren en de toepasbaarheid van de schemadocumenten vergroten. De herziening wordt ook aangegrepen om andere duurzaamheidsaspecten die niet zijn gedekt door RED II te beoordelen als ook ander toepassingen zoals bio-based materialen en producten en cascadering om hoogwaardige toepassingen te stimuleren. Belanghebbenden kunnen aan dit herziengsproces deelnemen door hun interesse kenbaar te maken per e-mail aan info@betterbiomass.nl.