​Nieuwe interpretatie over berekening broeikasgasemissies bij covergisting

2024-03-01

English version

De Commissie van Deskundigen Better Biomass heeft het nieuwe addendum bij Interpretatiedocument nr. 8 over Broeikasgasemissies bij co-vergisting voor productie van biogas of biomethaan goedgekeurd.

In het addendum wordt gespecificeerd dat bij covergisting van verschillende substraten in een biogasinstallatie voor de productie van biogas of biomethaan, de broeikasgasemissies moeten worden berekend als één enkele waarde voor de gehele hoeveelheid biogas of biomethaan en niet afzonderlijk voor elk gebruikt substraat.

De Commissie van Deskundigen Better Biomass begrijpt de impact van deze interpretatie, maar onderstreept ook het belang van een gelijk speelveld in de markt. Daarom zal deze interpretatie
van kracht zijn vanaf 1 juli 2024. De berekeningen van de broeikasgasemissies van alle biogas- en biomethaan dat vanaf die datum wordt geproduceerd, moeten aan deze interpretatie voldoen.