Oproep deelname herziening Better Biomass schema als onderdeel van duurzaamheidskader voor biogrondstoffen

2021-07-22

Better Biomass is het certificatieschema waarmee de duurzaamheid van biogrondstoffen voor energietoepassingen en biobased producten kan worden aangetoond. Met Better Biomass kan onder meer worden aangetoond dat wordt voldaan aan de wettelijke eisen in het kader van Richtlijn (EU) 2018/2001 (RED II) en Regeling conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen. De Better Biomass schemadocumenten worden herzien. De vele interpretaties worden in NTA 8080 en NCS 8080 geïntegreerd om de bruikbaarheid te vergroten. Ook worden de (niet-wettelijke) duurzaamheidseisen tegen het licht gehouden met het oog op het duurzaamheidskader voor biogrondstoffen.

Better Biomass (NTA 8080) certificatie is sinds 2009 mogelijk. Sindsdien is veel veranderd en zijn de schemadocumenten die certificatie mogelijk maken aangepast om aan te sluiten op het wettelijk kader en op andere inzichten wat als duurzaam geproduceerde biogrondstoffen wordt beschouwd. De laatste edities van NTA 8080-1 met duurzaamheidseisen en NTA 8080-2 met eisen aan ketenbeheer dateren van december 2015. Het document met de spelregels voor certificatie, NCS 8080, dateert van augustus 2018. Door middel van interpretaties die zijn vastgelegd in het Interpretatiedocument, is geborgd dat het Better Biomass schema actueel blijft. Het Interpretatiedocument is een omvangrijk document geworden. Met de herziening van NTA 8080-1:2015, NTA 8080-2:2015 en NCS 8080:2018-08, wordt beoogd om met een schoon interpretatiedocument te beginnen.

Duurzaamheidskader biogrondstoffen

Het gebruik van biogrondstoffen voor energietoepassing is een veel besproken onderwerp. Better Biomass is al van toepassing op biobased producten en omvat een rapportageverplichting op het gebied van grondstofefficiëntie. De SER heeft afgelopen jaar het advies ‘Biomassa in balans. Een duurzaamheidskader voor inzet van biogrondstoffen’ uitgebracht, waar het demissionair kabinet nu werkt aan de uitwerking hiervan. In het recent gepresenteerde ‘Fit for 55’ klimaatpakket van de Europese Commissie, is ook een rol weggelegd voor biogrondstoffen. Hieraan worden strikte voorwaarden gehanteerd bij inzet van (houtige) biomassa voor energie en wordt ingezet op zo hoogwaardig mogelijke toepassing van biogrondstoffen (cascadering). De herziening van het Better Biomass schema beoogt ook om concreet invulling te geven aan een dergelijk duurzaamheidskader.

Deelname aan herziening

Geïnteresseerde partijen kunnen hun belangstelling kenbaar maken via een e-mail aan info@betterbiomass.com. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Er wordt eerst gewerkt aan de Engelstalig versie van de schemadocumenten om ook experts van andere landen de mogelijkheid te bieden mee te doen aan de herziening. De eerste (online) vergadering is voorzien in september 2021.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Jarno Dakhorst, Better Biomass schemamanager via e-mail info@betterbiomass.com of telefoon 015 2 690 326.