Huidige certificatiedocumenten

Deze pagina bevat de documenten voor certificatie van biomassa voor energietoepassingen en biobased producten. Deze documenten zijn erkend door de Europese Commissie om aan te tonen te voldoen aan de duurzaamheidseisen zoals vastgelegd in Richtlijn (EU) 2018/2001 (Renewable Energy Directive [RED II]) en zijn goedgekeurd door de Minister van Economische Zaken en Klimaat om aan te tonen te voldoen aan de eisen in de Regeling conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen.

BETTER BIOMASS DUURZAAMHEIDSEISEN

Duurzaam geproduceerde biomassa
De norm NTA 8080-1 (tweede uitgave, 2015) beschrijft de eisen voor duurzaam geproduceerde biomassa ten behoeve van toepassing in bio-energie (elektriciteit, verwarming, koeling en transportbrandstof) en biobased producten. Biomassa en producten vervaardigd uit biomassa kunnen in vaste, vloeibare en gasvormige vorm voorkomen.

Download NTA 8080-1:2015 [via NEN Normshop].

BETTER BIOMASS EISEN AAN KETENBEHEER

Traceerbaarheid en herkomst van biomassa
De norm NTA 8080-2 (tweede uitgave, 2015) beschrijft de eisen aan de handelsketen van biomassaproductie tot eindtoepassing als bio-energie of biobased producten, om de traceerbaarheid naar de herkomst van de biomassa te borgen. Biomassa of producten vervaardigd uit biomassa kunnen in vaste, vloeibare en gasvormige vorm voorkomen.

Download NTA 8080-2:2015 [via NEN Normshop].

BETTER BIOMASS CERTIFICATIESCHEMA

Certificatieregels
Het Better Biomass certificatieschema (NCS 8080:2018-08) beschrijft de ‘spelregels’ voor certificatie tegen de eisen uit NTA 8080-1 en NTA 8080-2. Het Better Biomass certificatieschema is geaccepteerd door de Nederlandse Raad voor Accreditatie (RvA).

Download Better Biomass certificatieschema (NCS 8080:2018-08).

INTERPRETATIEDOCUMENTEN

Verduidelijking
Het certificatiesysteem is gericht op het minimaliseren van interpretatieverschillen. In het geval van interpretatiekwesties stelt de Commissie van Deskundigen de interpretatie vast voor betreffende eis en publiceert deze in het interpretatiedocument. Het interpretatiedocument is een levend document.

Download Interpretatiedocument N° 8 of Download Interpretatiedocument N° 8 ‘red line versie’ (met wijzigingen gemarkeerd vergeleken met Interpretatiedocument N° 7).

Download addendum bij Interpretatiedocument N° 8 betreft inzameling reststromen van seizoensproducten

Download addendum bij Interpretatiedocument N° 8 betreft Broeikasgasemissies bij co-vergisting

Download addendum bij Interpretatiedocument N° 8 betreft verkleinen houtige reststromen.

Download addendum bij Interpretatiedocument N° 8 betreft Beenmeel

Download addendum bij Interpretatiedocument N° 8 betreft Acceptatie van andere schema’s

HANDBOEK NEN SCHEMABEHEER

Algemene procedures
Het handboek schemabeheer beschrijft de procedure voor de ontwikkeling en het beheer van schema’s door NEN. De procedures van NEN voor het ontwikkelen en beheren van schema’s zijn in lijn met de eisen die worden gehanteerd door accreditatie-instellingen aangesloten bij het International Accreditation Forum (IAF) en European cooperation for Accreditation (EA).

Download het Handboek NEN schemabeheer.