Tag Archives: nta 8080

Better Biomass: nieuwe naam ‘NTA 8080 Approved’-certificaat

Certificaten die op basis van NTA 8080 worden afgegeven aan bedrijven die duurzame biomassa produceren, verhandelen of verwerken, heten voortaan ‘Better Biomass’. Vooruitlopend op de publicatie van de herziene versie van NTA 8080, de norm met duurzaamheidscriteria voor biomassa, is het bijbehorende certificatiesysteem in een nieuw jasje gestoken.

De nieuwe naam Better Biomass met bijbehorende huisstijl en logo is de eerste stap in het opfrissen van het certificatiesysteem. Bedrijven die het Better Biomass certificaat behaald hebben, tonen hiermee aan dat zij voldoen aan de eisen met betrekking tot onder meer de reductie van broeikasgassen, biodiversiteit, milieu, welzijn en welvaart.

Actualisering
Er wordt op dit moment gewerkt aan de actualisering van de duurzaamheidscriteria in NTA 8080 en het bijbehorende certificatieschema NTA 8081. Het toepassingsgebied wordt uitgebreid, zodat naast duurzaamheid van biomassa van bio-energie ook de toepassing in biobased producten wordt meegenomen. Ook recente thema’s, waaronder koolstofschuld, indirect landgebruiksverandering (ILUC) en cascadering van biomassa zijn hierbij in beschouwing genomen. Publicatie van het vernieuwde certificatiesysteem wordt verwacht in de tweede helft van dit jaar.
NEN begeleidt dit proces als onafhankelijk beheerder van certificatieschema’s. Certificatie gebeurt door certificerende instellingen die bij het systeem zijn aangesloten.

Internationaal duurzaamheidscertificaat
Better Biomass is het internationale duurzaamheidscertificaat voor alle soorten biomassa, zowel biobrandstoffen als vaste en gasvormige biomassa en binnenkort ook biobased producten.
Het certificatiesysteem is erkend door de Europese Commissie om aan te tonen dat wordt voldaan aan de Europese duurzaamheidseisen voor biobrandstoffen die zijn vastgelegd in de Richtlijn Hernieuwbare Energie (2009/28/EG). Ook wordt NTA 8080 genoemd in relatie tot duurzaamheidscriteria voor vaste biomassa als onderdeel van het Energieakkoord.

Meer informatie
Meer informatie is te vinden op de vernieuwde website: www.betterbiomass.com.
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Harmen Willemse, telefoon (015) 2 690 295, e-mail info@betterbiomass.nl.