Better Biomass als eerste certificatieschema volledig goedgekeurd betreffende SDE+ subsidie voor bio-energie

2019-05-03

Het Better Biomass certificatieschema is nu volledig goedgekeurd binnen het Besluit conformiteitsbeoordeling van vaste biomassa voor energietoepassingen. De goedkeuring heeft betrekking op alle vijf biomassacategorieën die worden onderscheiden en geldt voor de wereldwijde toepassing van de claim ‘Better Biomass certified’. Better Biomass is het eerste certificatieschema met volledige dekking. Met deze goedkeuring heeft de markt beschikking over een robuust certificatieschema om de duurzame herkomst en inzet van biomassa voor energietoepassing op onafhankelijke wijze te borgen. Dit is ook van belang voor bedrijven die SDE+ subsidie hebben toegewezen of willen aanvragen en hierbij moeten aantonen dat zij aan de wettelijke duurzaamheidseisen voldoen.

In het Besluit en de daarbij behorende Regeling conformiteitsbeoordeling van vaste biomassa voor energietoepassingen zijn de duurzaamheidseisen, eisen aan ketenbeheer en de governance van het certificatieschema opgenomen. Deze set van voorwaarden vloeien voort uit het Energieakkoord (2013) en maken deel uit van de SDE+ subsidieregeling voor duurzame energieproductie. Bedrijven moeten aantonen dat ze voldoen aan de wettelijke duurzaamheidseisen door middel van certificatie en/of verificatie om in aanmerking te komen voor SDE+ subsidie, indien ze biomassa gebruiken voor bij- en meestook in kolencentrales; in ketels ≥ 5 MW stoom uit houtpellets, in branders op houtpellets ≥ 5 MWth en ≤ 100 MWe, of ketels op houtpellets voor stadsverwarming.

Reikwijdte goedkeuring

In de Regeling worden vijf biomassacategorieën onderscheiden, variërend van biomassa uit (duurzaam beheerde) bossen tot rest- en afvalstromen uit industrie. De duurzaamheidseisen zijn afhankelijk van de biomassacategorie. Better Biomass ontving in november 2018 al de goedkeuring voor alle biomassacategorieën en voor alle op een na duurzaamheidseisen. Het onderdeel betreffende het expliciet vermelden dat aan de in de Regeling opgenomen definitie van beschermde soorten is beoordeeld behoorde nog meer expliciet te worden gemaakt. Better Biomass heeft met succes zijn schemadocumenten bijgewerkt om deze tekortkoming te sluiten.

Met deze goedkeuring kunnen biomassaproducenten wereldwijd onder het Better Biomass certificaat hun producten op de Nederlandse markt brengen voor de productie van bio-energie. Better Biomass is niet alleen van toepassing op vaste biomassa, maar ook op vloeibare en gasvormige biomassa voor biobrandstoffen, elektriciteit- en/of warmteproductie en biobased producten. Hiermee wordt de biomassaproducent meer flexibiliteit geboden om zijn product af te zetten onder een geharmoniseerde set aan duurzaamheidseisen.